Κανονισμοί

Γενικοί κανόνες του σχολείου μας

Λειτουργία του Σταθμού

Η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ο Σταθμός δεν λειτουργεί από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου καθώς και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

Επίσης διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και του Πολιούχου της νήσου, Αγίου Νικολάου.

Ωράριο Λειτουργίας - Προσέλευση, Αποχώρηση παιδιών

Το ωράριο λειτουργίας του παιδικού σταθμού έχει ως ακολούθως :
  • Η λειτουργία του Σταθμού αρχίζει από την 7:30π.μ. και λήγει την 4:00μ.μ..
  • Η παραλαβή των παιδιών γίνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους ή ενήλικο πρόσωπο, εφόσον έχει ενημερωθεί το σχολείο.

Διακοπή Φιλοξενίας

Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό πραγματοποιείται, εφ’ όσον συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:
  • Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.
  • Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και ειδικό ιατρό.
  • Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή για χρονικό διάστημα πέρα των δύο (2) μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού προηγουμένως ειδοποιηθούν να καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό των τροφείων.
  • Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού.
  • Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μηνός (συνεχόμενα) τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από το Σταθμό.